Souhlas účastníka akce Český běh žen OSTRAVA

Vyplněním a odesláním formuláře:

1. Dávám souhlas organizátorovi akce a partnerům uvedeným na webových stránkách www.ceskybehzen.cz (dále jen „partneři") s použitím čísla mého mobilního telefonu a emailové adresy, a to pro obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závodů.

2. Dávám organizátorovi akce a partnerům souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v této přihlášce; souhlasím též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a název obce bydliště ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách www.ceskybehzen.cz. Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány automaticky. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem akce nebo kterýmkoli z partnerů. Organizátor akce a partneři jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje týkající se mé osoby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Organizátor se zavazuje nakládat s těmito údaji v souladu se zákonem.

3. Dávám organizátorovi akce a partnerům souhlas s pořízením mé podobizny v průběhu celé akce, s užitím mé podobizny, zvukových či obrazových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s akcí (dále jen „snímek") pro účely související s akcí na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor akce nebo partneři snímek v souladu s jeho určením poskytnou.

4. Prohlašuji, že se akce ČESKÝ BĚH ŽEN OSTRAVA, do které se přihlašuji, účastním na svou vlastní odpovědnost s přihlédnutím k mému zdravotnímu stavu.

5. Uděluji souhlas, aby ve spojení s mými osobními údaji uvedenými v této přihlášce byly zveřejněny i veškeré mé časy ze závodů, výsledky apod. na www.ceskybehzen.cz.